Licencja

 

UMOWA LICENCYJNA

 

Zawarta pomiędzy Użytkownikiem portalu „Przepisy Czytelników”

 

zwanym w dalszej części umowy „Licencjodawcą”

 

a

 

Phoenix Press spółka z ograniczona odpowiedzialnością” spółka komandytowa
we Wrocławiu ul. Swojczycka 38, adres do korespondencji: ul. Oławska 11, 50-123 Wrocław, akta rejestrowe Spółki przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu, KRS 147021, NIP 897-10-03-092

 

zwaną w dalszej części umowy „Licencjobiorcą”

 

 

 

Przedmiot umowy

 

§ 1

 

 

 

 1. Licencjodawca, dodając materiały treściowe/zdjęcia („Treści”) w ramach serwisu internetowego „Przepisy Czytelników” www.przepisyczytelnikow.pl, udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo na korzystanie z Treści w ramach serwisu internetowego „Przepisy Czytelników” oraz dysponowania Treściami w sposób opisany w niniejszej umowie.

 2. Licencja upoważnia Licencjobiorcę do wielokrotnego korzystania z Treści na wszelkich polach eksploatacji,
  a w szczególności:

 

 1. utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części wszystkimi technikami potrzebnymi dla Licencjobiorcy, w tym zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, optyczną, drukarską, reprograficzną;

 2. wprowadzania do pamięci komputera, urządzeń mobilnych, serwerów sieci komputerowych oraz udostępniania w Internecie, urządzeniach mobilnych wszelkiego rodzaju, prasie drukowanej, telewizji;

 3. rozpowszechniania Treści w całości lub w części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet oraz na wszelkich urządzeniach mobilnych, płytach CD, DVD jak również poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie;

 4. wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, a także wydawania;

 5. wykorzystania Treści do celów reklamowych i promocyjnych.

 

 1. Strony oświadczają, że w ramach niniejszej umowy Licencjobiorcy przysługuje prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, do dokonywania dowolnych zmian w Treściach, tłumaczenia, dokonywania opracowań oraz łączenia ich z innymi utworami. Prawa do utworu powstałego w wyniku dokonanych zmian przysługują Licencjobiorcy.

 2. Licencjodawca nieodpłatnie zezwala Licencjobiorcy na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Treści.

 3. Licencjodawca nie będzie korzystał z prawa nadzoru autorskiego oraz upoważnia Licencjobiorcę do wyłącznego wykonywania w imieniu Licencjodawcy autorskich praw osobistych do Treści.

 

 

 

Oświadczenia Licencjodawcy

 

§ 2

 

 

 

 1. Licencjodawca oświadcza, że podane na wstępie umowy dane są prawdziwe.

 2. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu pełne prawa do udzielenia licencji na zasadach opisanych w niniejszej Umowie, w tym posiada prawa autorskie do Treści lub uzyskał licencję na udzielenie sublicencji z prawem do udzielania dalszych licencji, Treści nie naruszają praw osób trzecich, a jeśli korzystanie z Treści wymaga zgody osób trzecich, w szczególności na publikację wizerunku, to Licencjodawca posiada taką zgodę.

 3. Licencjodawca oświadcza, że wobec Treści nie są zgłoszone jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, nie jest wymagana zgoda osób trzecich na ich wykorzystanie.

 4. W sytuacji gdy zostaną zgłoszone jakiekolwiek roszczenia osób trzecich do Treści związane z realizacją niniejszej umowy, podmiotem odpowiedzialnym za publikację Treści jest Licencjodawca, zaś Licencjobiorca zobowiązuje się powiadomić Licencjodawcę o zgłoszonych roszczeniach. Licencjodawca jest odpowiedzialny wobec Licencjobiorcy za wszelkie szkody, straty, koszty i opłaty związane z naruszeniem praw podmiotów trzecich.

 

 

 

Czas trwania umowy

 

§ 3

 

Strony oświadczają, że umowa zawarta jest na czas nieokreślony od dnia dodania Treści. Umowa może być rozwiązana z 2-letnim terminem wypowiedzenia licząc od 01 stycznia roku następnego po złożeniu wypowiedzenia.

 

Sublicencja

 

§ 4

 

Licencjodawca nieodpłatnie udziela zgody Licencjobiorcy na udzielenie sublicencji osobie trzeciej do korzystania z Treści w zakresie udzielonej niniejszą Umową Licencji bez dodatkowej zgody Licencjodawcy na polach eksploatacji wymienionych w Umowie.

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

§ 5

 

 1. Administratorem danych osobowych Licencjodawcy jest Licencjobiorca.

 2. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę oraz podmioty , którym zostanie udzielona sublicencja do administrowania i przetwarzania danych osobowych Licencjodawcy w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej Umowy/umowy sublicencji na warunkach określonych ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. z 2002 roku, nr 101 poz. 926 ze zmianami.)

 3. Podanie danych przez Licencjodawcę jest dobrowolne i Licencjodawcy przysługuje prawo dostępu do podanych danych, ich poprawianie, aktualizowanie oraz usuwanie.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 6

 

 1. Strony mają obowiązek poinformowania o zmianie adresu do doręczeń korespondencji.
  W przypadku braku powiadomienia za skutecznie doręczoną przesyłkę będzie uznana przesyłka wysłana na adres wskazany w niniejszej Umowie. Z tym, że w przypadku Licencjobiorcy aktualny adres jest podawany na stronie internetowej serwisu „Przepisy czytelników” bądź na stronie internetowej Licencjobiorcy.

 2. Jeżeli jedno lub kilka postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne
  lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia uznanego za nieważne lub bezskuteczne będzie miało zastosowanie postanowienie najbardziej zbliżone do zamiaru i treści tegoż postanowienia oraz celu, dla którego zostało wprowadzone do umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy regulaminu serwisu „Przepisy czytelników”, ustawy o prawie autorskim i prawach zależnych, kodeksu cywilnego.

 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. W przypadku sporów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby/miejsca zamieszkania powoda.